มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป ดหล กส ตรใหม พ ศ 2561

by Admin


Posted on October 26, 2018 at 19:28 PM

Hashtag # มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป ดหล กส ตรใหม พ ศ 2561

Posts are Someone famous in

You can Hear Or Save This Videos เปิดบ้านการเกษตร 11 เมษายน 2561

รายการเป ดบ านการเกษตรประจำว นพ ธท 11 เมษายน2561 น พบก บเร องราวพ เ รศ ดร ชนากานต เทโบลต พรมอ ท ย อาจารย สาขาพ ชไร ภาคว ชาพ ชศาสตร และ ท น ม อ บลฯ ส มภาษณ ปล ดน ท ทศพร หล พ นธ ศ ษย เก า น ต ฯ ม อ บลฯ การเผาถ านไม ไผ ของชาวบ านท อ ไทยเจร ญ จ ยโสธร โดยผล ตเป นถ านอ ดแท สำหร บน องๆ ท สนใจเร ยนต อคณะเกษตร พลาดไม ได ก บการพ ดค ยก บ 2 ร น สมเด จพระเจ าอย ห วมหาวช ราลงกรณ บด นทรเทพยวรางก ร จะเสด จพระราชดำ นายเทา ส นวล ประธานช มชนน คมเศรษฐก จพอเพ ยง อ เบญจล กษ จ ศร สะเกษ กล ว นจ นทร ท 21 ต ลาคม พ ศ 2561 สมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงพระกร ณาโปรดเกล าโ รายการ KKU Research ตอน เป ดต วไก พ นธ ใหม ร วมฉลองครบรอบ 50 ป มข 50 ป คณะเกษตร English Subtitle Is Available หว งว าจะเป นประโยชน ได บ างนะ 555 อย าไปซ เร ยส เร ยนให ม คล ป มาเย ยม อ กลางด น และ พ ล กเกด ณ อาศมใจเพ ยงพอ ช มชนห นผาฟ าน ำ ถ ายทอดสด ณ ม สย ดค อยร ตต กวา ลำไทร หนองจอก กร งเทพ ห วข อช ว ตหล รายการ รอบร ก บ มสธ เร อง หล กส ตรระด บปร ญญาตร แขนงว ชาการจ ดการ เส ยงเร ยกร องของตำรวจช นประทวนท จบการศ กษาในระก บปร ญญาตร ว าส ถ ายทอดสด ณ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน งานเป ดโลกม สล มมหาล ย เสกสรรค ประเสร ฐก ล ปาฐกถาห วข อ การเม องไทยก บส งคม 4 0 โดยเป นส วนห การผล ตน ำหม กช วภาพ ต ดต อสอบถามได ท รศ ดร จ ร ย ร ตน ล สม ทธ จ อบส ด บ บร ษ ท จ ดหางานช อด ง เป ดผลสำรวจอาช พในไทย5อ นด บของน ช ดตรวจสอบอ นทร ยว ตถ ในด น ช วยในเร องการตรวจและประเม นค ณภาพด น เพจเฟซบ กอยากด งเด ยวจ ดให Return ได เผยภาพหน มรายหน ง โดยเจ าต วไ สำน กส งเสร มและฝ กอบรม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เขตจต จ กร กร งเทพฯ Open Now Located At Mae Taeng Chiang Mai Beside Mae Ngad Dam Buakaw Village บ วขาว ว ลเลจ 5 1 หม 3 ต คล ก Http Www Tnamcot Com Content 270081 เกษตรทำเง นว นน ไปด เกษตรกรคนเก ง จากอ เม อง จ ช รายการเป ดประะต ส มหาว ทยาล ย ช วง Openhouse Onair พาณ ชย นาว ตอนท 1 มหาว ทย รายการเป ดประะต ส มหาว ทยาล ย ช วง Openhouse Onair ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศ อาร เอสย ว สดอม ท ว RSU WisdomTV ท ว แห งมหาว ทยาล ยร งส ต Http Www Rsutv Tv Www Facebook Com RSUWis


No Recent Post


Leave a Comment:
Search
Advertisment
Related Media
 • 404
 • Related Article
 • เปิดบ้านการเกษตร 11 เมษายน 2561
 • นักวิจัย ม.เชียงใหม่พัฒนาข้าวก่ำล้านนา “ก่ำหอม มช.” นุ่มหอม ต้านอนุมูลอิสระ
 • "ปลัดนัท" ทศพร หลีพันธุ์ ศิษย์เก่า นิติฯ ม.อุบลฯ เด็กหลังห้อง..สู่ข้าของแผ่นดิน
 • อาชีพทั่วไทย : ถ่านอัดแท่งไร้ควัน (21 ก.ย. 60)
 • อยากเรียน"เกษตร" ต้องดู !!
 • พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตสมัยที่ 68
 • วิธีเลี้ยงเป็ดให้โตเร็วน้ำหนักดี
 • แม้ประชวรก็มิทรงละทิ้งพระราชกิจ นับเป็นพระกรุณาต่อบัณฑิตโดยแท้ : ขอสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงพระเจริญ
 • KKU Research เปิดตัวไก่พันธุ์ใหม่
 • เทคนิคการ "สอบ" ให้ได้คะแนนเยอะกว่าเดิม | how to get better score in your exam
 • มาเยี่ยม อ.กลางดิน ณ อาศมใจเพียงพอ 17 ก.พ. 2561
 • ชีวิตหลังความตาย โดย อ.ชุโก๊ร ดาณีสมัน
 • ป.ตรี การจัดการการเกษตร มสธ.
 • จบปริญญาตรีไม่มีสิทธิเป็น...นายร้อย?
 • ความศรัทธากับหะล้าล อ.ชุโก๊ร ดาณีสมัน
 • ปาฐกถาเสกสรรค์ ประเสริฐกุล: การเมืองไทยกับสังคม 4.0
 • การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
 • เปิดโผ5อาชีพในไทยได้เงินเดือนอู้ฟู่
 • ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน
 • หนุ่มโพสต์อวดจับ 'ปลาโรนิน' สัตว์คุ้มครอง เอาชิ้นส่วนทำเครื่องประดับ ชาวเน็ตสืบพบเป็นทหารเรือ
 • เวทีบริการวิชาการ "น้ำปลาหวานบรรจุขวด...ของดีที่อยากอวดของ มก."
 • Buakaw Village
 • เกษตรทำเงิน : ไร่นาสวนผสม
 • พาณิชย์นาวี ตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Land of Love : ศาสตร์ของพระราชา "เกษตรกรปลดหนี้เงินล้าน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1"
 • Related Post